avatar
annielittlecake

隨著小朋友成長,屋企既開支就愈嚟愈多,唔想俾意料之外嘅開支打亂固有嘅計劃。買左份保險傍身,如果身體有事都有機會可以幫補到生活同醫療費,撐住屋企同小朋友嘅日常開支。多一份保障個心都定啲!

上述產品資料不包括保單的完整條款及受相關計劃之條款及細則約束,有關上述產品特點、保障權益及完整之條款、不保事項及主要產品風險詳情,請參閱富衛網站、相關產品小冊子及保單條款。

https://bit.ly/MC-inf021

@fwd_hk #FWD富衛保險 #FWD網上保險平台